За Нас

„Гуми Рисайклинг“ ЕООД е организация по оползотворяване на излезли от употребa гуми (ИУГ) по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

Организацията не разпределя печалба, а инвестира акумулираните средства в изграждане на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на ИУГ с оглед изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване, заложени в Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми.

Организацията е създадена като дружество с ограничена отговорност с частен режим на собственост, чийто капитал е разпределен в дялове и отговаря на специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците.

rectangle 2

Съгласно чл. 16 от Закона за управление на отпадъците учредителният акт на
организацията по оползотворяване съдържа условия, осигуряващи изпълнението на следните изисквания:

01.

Спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на задължените, желаещи да изпълнят задълженията си по ЗУО и Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, чрез колективната система на организацията

02.

Учредителите на организацията по оползотворяване нямат право:

  • Да участват в друга организация по оползотворяване за един и същ отпадък
  • Да си запазват преимущества с учредителния акт

03.

Да съдържа забранителни разпоредби за:

  • Разпределяне на печалба
  • Издаване на облигации и акции с купони за дивидент
  • Отпускане на кредити и гаранции по Кредити на трети лица, както и
    Поемането на менителнични задължения
  • Издаване на акции на приносител.

Членовете на Гуми Рисайклинг не заплащат продуктова такса към ПУДООС.

Списък на членовете на Организацията може да намерите ТУК.

Гуми Рисайклинг – членове

Цел

Крайната цел на Организацията е да организира устойчива и екологосъобразна система за разделно събиране на излезли от употреба гуми по чл. 15 от ЗУО, която да осигури изпълнението на съответните задължения на лицата, които пускат на пазара гуми, вкл. гумени вериги, свързани с постигане на определени нормативно заложени цели за рециклиране и оползотворяване на определени количества ИУГ.

Организацията постига устойчивото и екологосъобразно управление на излезлите от употреба гуми чрез организиране на инфраструктура за разделно събиране, транспортиране, рециклиране, в т.ч. и оползотворяване, на ИУГ от контрагенти, които
са професионалисти в сферата на управлението на отпадъци.

Гуми Рисайклинг включва в системата си и общини, в България представени от
кметове, които търсят решение на въпроса с нерегламентираното изхвърляне на ИУГ.

За бизнеса и гражданите Гуми Рисайклинг организира информационни и образователни кампании за повишаване на общественото самосъзнание за правилното
третиране на този вид отпадък, както и за активно включване на гражданите в разделното им събиране.

rectangle 7

Ползи и Членство

Екипът на Гуми Рисайклинг се ангажира да предоставя висококачествени, устойчиви,
екологосъобразни услуги на възможно най-добрите цени.

Чрез членството си в Организацията Вие се освобождавате от задължението да
заплащате продуктова такса за гуми, в т.ч. и за гумени вериги, в ПУДООС и така
намалявате своите разходи.

Членството в Гуми Рисайклинг ви осигурява

01.

Намаляване на разходите за плащане на такса за гуми/гумени вериги, които пускате на пазара

02.

Дългосрочни и устойчиви решения за постигане на нормативно заложените Ви цели за рециклиране и оползотворяване на ИУГ

03.

Екологосъобразно поведение и грижи за намаляване на обема на депонираните
отпадъци

Ние работим при спазване на следните основни принципи:

Равнопоставеност

Даваме възможност на клиентите си да участват в системата за управление на излезлите от употреба гуми

Регламентираност

Целта ни е да гарантираме стриктно изпълнение на услугите в съответствие с всички нормативни и екологични изисквания

Устойчивост и опазване на природата

Грижата за околната среда, която се проявява чрез интегрирани в ежедневната дейност устойчиви решения, е предпоставка за стабилен икономически растеж

Партньорство

Ние сме отговорни партньори на всички свои клиенти и
доставчици

Отчетност

Реализираме всички свои дейности и политики прозрачно и на принципа на пълната отчетност

Простота

Една от водещите ни цели е постоянното опростяване и унифициране на всички процеси и процедури

Иновативност

Основният ни фокус е насочен към откриване на решения и постигане на положителни резултати

За Ваше Улеснение Предлагаме
Електронна Система за Отчетност

Изтегли

PDF

Възнаграждения за гуми

Изтегли

PDF

Заповед № РД-542/20.05.2021

За да се присъедините към нашата система, Ви предлагаме договор, общи условия и информация за размера на съответното ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ за пуснати на пазара продукти.

Успешно изпълнихме целите на нашите членове за 2021 г. Заповедта, съдържаща информация за събраните и рециклирани количества излезли от употреба гуми, може да откриете ТУК.

rectangle17

Партньори

Оператори по управление на отпадъците

Нашите партньори са дружества с добро име в сферата на управление на отпадъците. Изборът на оператори за управление на отпадъци се осъществява по утвърден ред.

Критериите за избор включват: наличие на площадки, които отговарят на нормативните изисквания; притежаване на разрешително съгласно Закона за управление на отпадъците за извършване на съответната дейност с горепосочените отпадъци; спазване на принципите за дефиниране на разходите по разходоефективен начин.

Процедурата за избор на оператори за предоставяне на определени услуги за управление на отпадъци, представляващи излезли от употреба гуми, се провежда чрез изпращане на покана до определени оператори по управление на отпадъците и/или чрез обява, която се публикува в интернет.

След получаване на оферта от най-малко двама оператори се пристъпва към избор на база най-ниска цена. По преценка може да се сключи договор и с повече от един оператор за даден вид отпадък и/или дейност.

В договорите, които се сключват с избраните изпълнители, се залагат разпоредби за спазване на действащото законодателство. В случай на неспазване на поети ангажименти са предвидени наказателни разпоредби с висок размер на санкциите и/или прекратяване на договора.

Общини

Наши партньори са и различни общини, които изпълняват законовите си задължения за разделно събиране на отпадъците.

Предлагаме договор за разделно събиране на ИУГ при проявен интерес от страна на съответната община и след обсъждане на спецификата на нейните системи за разделно събиране.

rectangle 18

Разрешение

Гуми Рисайклинг има разрешение за извършване на дейност като Организация по
оползотворяване на излезли от употреба гуми. Документът е достъпен ТУК.

Изтегли

PDF

Разрешение програма 21.07.2022

Изтегли

PDF

Разрешение 14.01.2022

Изтегли

PDF

Разрешение Гуми Рисайклинг

Изтегли

PDF

Разрешение 03.11.2021

Изтегли

PDF

ЗУO

Изтегли

PDF

Рамкова директива за отпадъците

Изтегли

PDF

Наредба ИУГ

Изтегли

PDF

Наредба гуми ПУДООС

Преглед

 

Общи условия