ОБЩИ УСЛОВИЯ

по договорите между Организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми /ИУГ/

ГУМИ РИСАЙКЛИНГ” ЕООД и физически и юридически лица – нейни членове

Съгласно тези Общи условия се сключват Договори между Организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми /ИУГ/ „ГУМИ РИСАЙКЛИНГ” ЕООД, наричана по-нататък „ОРГАНИЗАЦИЯТА” и физически и юридически лица, по силата, на които последните, като производители и вносители на ИУГ, ще изпълняват задълженията си по Закона за управление на отпадъци /ЗУО/ чрез колективна система, представлявана от ОРГАНИЗАЦИЯТА, на която те желаят да бъдат членове.

І. ДЕФИНИЦИИ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1. “ОРГАНИЗАЦИЯТА” представлява Организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и § 1, т. 10 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми – (Наредбата) с наименование „ГУМИ РИСАЙКЛИНГ” ЕООД, ЕИК: 204449674, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, Козлодуй № 114, офис 1, и притежава надлежно разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване, издадено от Министъра на околната среда и водите.

2. „ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА” или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” е всяко физическо или юридическо лице, пускащо на пазара гуми по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за произведените, въведените на територията на страната или внесени от него гуми, което е сключило договор с ОРГАНИЗАЦИЯТА, по силата, на който става неин член.

3. „Договор” (също „Договора”, „Договорът”) е договор, сключен между ОРГАНИЗАЦИЯТА и ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ВЪЗЛОЖИТЕЛ с предмет изпълнение на съответната цел по чл. 8, ал. 1 от Наредбата, от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4. „Гума“ е еластична обвивка, включваща комплектуващи изделия (колани) и предназначена за монтаж върху джантата на колелото на транспортно средство, в т.ч. гумените вериги.

5. „Излезли от употреба гуми“ са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на наредбата и отговарят на определението за „отпадък“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

6. „Вносител на гуми“ е всяко физическо или юридическо лице, което внася гуми на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност, включително чрез средства за продажба от разстояние и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

7. „Лице, което въвежда гуми от друга държава – членка на ЕС“ е физическо или юридическо лице, което въвежда гуми на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейно.

8. „Лице, което пуска на пазара гуми“ е физическо или юридическо лице, което е производител и/или вносител, и/или лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава – членка на ЕС, и предоставя гуми на друго лице срещу заплащане или безплатно и/или ги използва като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.

9. „Производител на гуми“ е физическо или юридическо лице, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите, сключвани от разстояние, пуска на пазара за пръв път в пределите на територията на Република България на професионална основа гуми, включително регенерирани.

10. „Пускане на пазара на гуми“ е първото предоставяне на продукти на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел те да бъдат разпространени и/или използвани на територията на Република България, както и внасянето или въвеждането на територията на Република България на продукти от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.

11. „Оползотворяване“ е всяка от приложимите операции съгласно § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

12. „Наредбата” е Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми – ДВ бр. 73 от 2012 г.

(2) Посочените в ал. 1 термини имат същите значения и в договора и всички прилежащи към него документи.

Чл. 2. Тези Общи условия важат и се прилагат за всички договори сключени между ОРГАНИЗАЦИЯТА и лица, които пускат на пазара гуми.

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 3. (1) По силата на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАЦИЯТА приема да изпълни за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните дейности:

1. Да осигури изпълнението на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за постигане на съответните цели по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Наредбата) за оползотворяване и регенериране и/или рециклиране на излезли от употреба гуми (ИУГ), които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е пуснал на пазара.

2. Да предостави на компетентните органи необходимата по закон документация, удостоверяваща изпълнението на изискванията по предходната точка.

(2) Договорът се прилага за всички видове гуми пуснати на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които се дължи продуктова такса съгласно действащото законодателство, с изключение на тези, посочени в ал. 3 на настоящия член.

(3) ОРГАНИЗАЦИЯТА не отговаря за изпълнение на дейностите по ал. 1 за количествата гуми, които не са били декларирани пред нея или за които не е подадена коректна информация съгласно изискванията на Договора или настоящите Общи условия, или за които не е било заплатено възнаграждение в предвидените за това срокове.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ОРГАНИЗАЦИЯТА възнаграждение в размер, срокове и условия, посочени в Договора.

(2) Размерът на вноската за всяка следваща година от действието на договора влиза в сила от 01 януари на новата календарна година.

(3) (изм. от 22.12.2023г.) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право едностранно да изменя размера на възнаграждението при настъпване на едно от следните обстоятелства:

1. при нормативни промени по отношение на дължимата продуктова такса по Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;

2. при промяна на цените на ИУГ на местния и/или на международния пазар;

3. промяна в нормативно определените цели за оползотворяване на ИУГ;

4. невъзможност за оползотворяване на количествата ИУГ, чрез производствените мощности в страната;

5. неблагоприятна промяна в условията по договорите, сключени с общини и/или други лица, които извършват дейностите събиране, транспортиране, регенериране и оползотворяване на ИУГ.

(4) (отм. от 22.12.2023г.)

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Чл. 5. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да получи уговореното в договора възнаграждение.

(2) (изм. от 22.12.2023г.) Страните се съгласяват, че уведомлението по чл. 6 ще бъде представено в писмена форма, без да има нужда от подписването от страните на допълнително приложение или споразумение към договора.

Чл. 6. (изм. от 22.12.2023г.) ОРГАНИЗАЦИЯТА има правото едностранно да променя размера на възнаграждението и/или изискванията за отчитане на гумите, с изпращане на предварително едномесечно писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 7. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да възложи проверка от независим одитор верността на данните и информацията предоставени й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на документите, послужили за тяхното изготвяне, като за целта уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едноседмично писмено предизвестие.

Чл. 8. ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да променя Общите условия. В такъв случай всички членове на организация, с които има действащи Договори, ще бъдат уведомени за измененията в Общите условия. Уведомяването се извършва по един от следните начини: по поща, чрез куриер, по факс или по електронна поща, чрез публикуването на промените в национален ежедневник или на уеб-сайта на организацията. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се противопостави изрично с писмено изявление на някои или на всички промени в срок до 14 дни след уведомлението, изменените Общи условия се считат приети от него.

Чл. 9. ОРГАНИЗАЦИЯТА изпълнява задълженията си по този договор, като сключва договори с кметове на общини и/или с лица, притежаващи разрешение за извършване на дейност с отпадъци.

Чл. 10. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да постигне установените в законодателството цели за оползотворяване на излезли от употреба гуми, получени при употреба на пусканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гуми на пазара в Република България.

Чл. 11. ОРГАНИЗАЦИЯТА се задължава да представя всички изискуеми съгласно ЗУО и Наредбата отчети, справки и документи на компетентните органи, в това число:

1. годишен отчет по чл. 50, т. 1 от Наредбата – изготвен до 20 февруари на текущата година ;

2. годишен доклад по чл. 40, ал. 1 от Наредбата с фактически констатации- до 31 март на текущата година, на министъра на околната среда и водите;

3. информация за всяко лице – член на организацията съгласно приложение № 2 от Наредбата, за количеството гуми пуснато на пазара и количеството гуми изнесено и/или изпратено от територията на Република България към друга държава – членка на ЕО – в сроковете по чл. 33, ал. 5 от Наредбата на изпълнителния директор на ИАОС.

Чл. 12. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение по образец съгласно действащото българско законодателство, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ участва в колективна система за събиране и оползотворяване на излезли от употреба гуми, организирана от нея и е освободен от задължението да предоставя платежно нареждане по сметката на ПУДООС за платена продуктова такса.

(2) Удостоверението по предходната алинея се издава за всяко пускане или за няколко пускания на пазара на гуми, след представяне на документите, посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 от настоящите Общи условия в сроковете по Договора и заплащане на посочената в Договора вноска.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 13. (1) С оглед постигане установените в Наредбатацели за оползотворяване на ИУГ и изпълнение на предвидените в същата задължения на лицата, пускащи на пазара гуми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва пълно съдействие на ОРГАНИЗАЦИЯТА при изпълнение условията на Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава по време на действие на Договора да не възлага на друга организация по оползотворяване изпълнение на задълженията си по чл. 14 ЗУО и нормативните актове по неговото прилагане.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ОРГАНИЗАЦИЯТА количествата на всички гуми, пускани от него на пазара в Република България през съответната календарна година.

(2) За изпълнението на задължението си по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА следните документи:

1. справка-декларация (Приложение № 1 към договора). В случай на липса на производство/внасяне/въвеждане на гуми през отчетния период, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА нулева справка – декларация;

2. копие на фактура-invoice за внесените/въведените на територията на страната гуми;

3. копие от митническата декларация за вноса /в случаите на внос на стоки от страни извън Европейската общност (необщностни стоки)/;

4. копие от месечната си ИНТРАСТАТ декларация – Пристигания за предходния месец /само за юридически лица/ – в срок до 10-то (десето) число на месеца, следващ месеца, за който се отнася декларацията;

5. информацията по чл. 33, ал. 1 от Наредбата – в срок до 15-то число на месеца, следващ тримесечието за което се отнася информацията, на хартиен или електронен носител;

6. информацията, необходима на ОРГАНИЗАЦИЯТА за изпълнение на задълженията й по договора – при поискване.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ОРГАНИЗАЦИЯТА всички необходими за изпълнение на Договора данни, както в сроковете, определени в Договора, така и при всяко отделно поискване от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя съответните документи, както и документите по ал. 2, т. 2-4 в тридневен срок, считано от датата на получаване на искането от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща съответното възнаграждение по реда и в посочените срокове, предвидени в договора.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички законови изисквания, свързани с качеството или други характеристики на гумите, пускани на пазара от него.

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА не носи отговорност за изпълнението на тези изисквания.

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 17. (1) В случай, че по отношение на пусканите гуми на пазара от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, целите за оползотворяване на отработените гуми, определени съгласно законодателството и Договора не бъдат постигнати по вина на ОРГАНИЗАЦИЯТА, в резултат на което Министъра на околната среда и водите издаде заповед по чл. 59, ал. 2 от ЗУО, задължаваща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати продуктова такса по чл. 59, ал. 1 ЗУО, ОРГАНИЗАЦИЯТАсе задължава давъзстанови наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплатеното от него възнаграждение под формата на вноска по ред и при условия, предвидени в Договора.

(2) ОРГАНИЗАЦИЯТА възстановява сумата по горната алинея в срок от 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на заповедта по горната алинея, като при забава дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % /нула, точка, един процент/ от сумата за всеки ден от забавата. Ако забавата продължи повече от 30 дни, ОРГАНИЗАЦИЯТА дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % /един процент/ от неплатеното възнаграждение за всеки ден забава. При условията на предходното изречение наред с правото да получи уговорената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора без предизвестие.

(3) ОРГАНИЗАЦИЯТА не дължи възстановяване на заплатеното й възнаграждение под формата на вноска, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1. наруши задълженията си за отчетност по договора;

2. допусне друго нарушение на задълженията си по договора, което оказва или може да окаже неблагоприятен ефект върху възможността на ОРГАНИЗАЦИЯТА да осигури постигането на целите за оползотворяване на ИУГ;

3. при предсрочно прекратяване на Договора от или по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. не заплати възнаграждението, посочено в Договора.

Чл. 18. (1) В случай, че министърът на околната среда и водите издаде заповед по 59, ал. 2 от ЗУО или при реализиране на отговорността й по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗУО, задължаваща ОРГАНИЗАЦИЯТА да заплати продуктова такса по чл. 59, ал. 1 ЗУО, в резултат на неизпълнение, което е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително поради наличие на някое от обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава давъзстанови наОРГАНИЗАЦИЯТА заплатената от нея сума, в срок от 10 (десет) работни дни от датата на издаване на заповедта или съответно от реализиране на отговорността й.

(2) Размерът на сумата, която се възстановява по ал. 1 не може да е по-голям от сумата, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил под формата на вноски на ОРГАНИЗАЦИЯТА, съгласно договора.

(3) В случай на забавяне на плащанията на възнаграждението по Договора или на сумата по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размер на 0.1 % /нула, точка, един процент/ от неплатеното възнаграждение/сума за всеки ден забава. Ако забавата продължи повече от 30 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА неустойка в размер на 1 % /един процента/ от неплатеното възнаграждение/сума за всеки ден забава. При условията на предходното изречение наред с правото да получи уговорената неустойка, ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да развали договора без предизвестие.

Чл. 19. (1) В случай на невярно, неточно или несвоевременно подадени данни по договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на което се окаже, че ОРГАНИЗАЦИЯТА е в неизпълнение на други договори с трети лица, свързани със събиране, повторно използване и оползотворяване на излезли от употреба гуми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА изплащане на пълния размер на всички санкции, наложени на ОРГАНИЗАЦИЯТА от третото лице, обезщетение за всички претърпяни от ОРГАНИЗАЦИЯТА вреди и пропуснати ползи поради невъзможността й да изпълни договора и неустойката по чл. 6 от Договора.

(2) В случай че невярно, неточно или несвоевременно подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни доведат до налагане на имуществена санкция на ОРГАНИЗАЦИЯТА по реда на Глава VІ от ЗУО, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОРГАНИЗАЦИЯТА заплащането на пълния размер на наложената имуществена санкция и неустойката по чл. 6 от Договора.

(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати на ОРГАНИЗАЦИЯТА дължимото й възнаграждение и/или не й декларира количеството гуми, пуснато на пазара, ОРГАНИЗАЦИЯТА информира писмено за неизпълнението компетентните органи в МОСВ съгласно изискването на чл. 37 от Наредбата, или при поискване или поставяне на задължителни условия от тяхна страна.

Чл. 20. С подписването на този договор страните безусловно и неотменимо се съгласяват, че всички клаузи от Договора, в които се предвижда заплащане на неустойки запазват действието си и обвързват страните и след евентуалното му разваляне поради неизпълнение на задължение, за което е предвидена неустойка.

VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 21. (1) Страните се споразумяват, че цялата информация, свързана с изпълнението на Договора, ще бъде разглеждана като търговска тайна и като такава не може да бъде разгласявана, освен ако е обществено достъпна или страните са задължени по закон да я разкрият. Това задължение е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на договора.

(2) Никоя от страните няма право да разкрива информация по предходната алинея, освен в случаите, когато предварително е получила в писмена форма разрешение от другата страна. Разпоредбите на тази алинея не се отнасят до информация, която ОРГАНИЗАЦИЯТА е задължена да разкрие пред компетентните органи на държавната администрация с оглед точното изпълнение на задължението, поето от нея по силата на този договор.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 22. Страните по Договора се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

Чл. 23. Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки, за да сведе до минимум всички претърпени вреди и загуби, и уведомява писмено другата страна веднага, щом узнае за настъпването на непреодолимата сила /но не по-късно от 10 (десет) дни след узнаването/. В уведомлението се описва подробно настъпилото събитие и действията, предприети от страната за ограничаване на последиците му. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 24. Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила се спира за времетраенето на събитието. Ако събитието продължи повече от 6 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят този договор и всички произтичащи от него задължения (с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила).

Чл. 25. Действието на Договора се прекратява в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, по всяко време;

2. при прекратяване на разрешението на организацията по оползотворяване;

3. в случаите на едностранно разваляне от изправната страна, предвидени в Договора и Общите условия.

Чл. 26. (1) ОРГАНИЗАЦИЯТА има право да прекрати договора без предизвестие в следните случаи:

1. неправилно или несвоевременно отчитане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на количествата гуми, пуснати от него на пазара;

2. при забавяне плащането на възнаграждението по Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 30 дни;

3. обявяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в несъстоятелност.

(2) В случай, че договорът бъде прекратен по т. 2 на предходната алинея ОРГАНИЗАЦИЯТА ще изпълнява задълженията си по Договора само за периода, за който й е заплатено.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при забавяне възстановяването на сумата по чл. 17, ал. 1 от страна на ОРГАНИЗАЦИЯТА повече от 30 дни.

Чл. 28 (1) Договорът ще се счита продължен за срока, за който първоначално е сключен, ако в рамките на два месеца преди изтичането на срока, за който е сключен, никоя от страните не възрази срещу неговото продължаване.

(2) По реда на алинея 1 от настоящия член действието на договора може да бъде продължавано неограничено.

(3) При продължаване на срока на договора по реда на този член всяка от страните може да прекрати действието му с тримесечно писмено предизвестие, отправено до насрещната страна чрез препоръчано писмо с известие за доставяне (обратна разписка).

VІІI. ДРУГИ

Чл. 29. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на Договора ще бъдат решавани чрез споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на такова пред компетентния съд.

Чл. 30. (1) Договорът може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмено споразумение, което става неразделна част от договора.

(2) Всички съобщения, уведомления и писма на страните във връзка с изпълнението на договор, направени на адреса за кореспонденция на организацията, а за възложителя – на неговия адрес посочен в заглавния титул на договора, се считат за редовно връчени и приети.

Чл. 31. В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже или стане недействителна или неприложима, това не влияе на останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза ще бъде заместена от повелителна правна норма или от такава действителна или приложима клауза, с която ще бъде постигната в максимална степен стопанската цел на настоящите Общи условия. Същото важи и за евентуални празнини в Общите условия и в Договора.

Чл. 32. Страните се съгласяват, че в Договора по желание на ОРГАНИЗАЦИЯТА може да бъде привлечено и трето лице, което да бъде гарант за изпълнението на задължението й по чл. 17, ал. 1 от Общите условия. В такъв случай Договорът ще бъде подписан от това трето лице и настоящите Общи условия ще се считат за Общи условия към този тристранен договор.

Чл. 33. При различия между разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора се прилагат клаузите на Договора.

Чл. 34. Всички приложения, които са прикрепени към договорите или към които те препращат, съставляват неразделна част от тях.

Настоящите Общи условия са приети и утвърдени от ОРГАНИЗАЦИЯТА на 09.05.2017 г. и посл. изменени на 22.12.2023г.